Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van
persoonsgegevens

M5 = Met Vijf in bed, feitelijke vereniging van vijf bed and breakfast’s:

B&b De Boskouter, b&b Bedlehem, b&b La Petite Bruyere de Renaix, b&b In de Gloria, en b&b Goudsbloempje.

Privacyverklaring
Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van M5 gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker
M5 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.deM5.be (hierna: “de Website”) en verbindt er zich toe het
vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te
beschermen.
“vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens
“vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en
internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals
gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Software

Onze website is ontwikkeld met software van Mollie Payments.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mollie  heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mollie is  op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Mollie maakt  gebruik van cookies om
technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mollie behoudt zich het recht
voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Mediawax

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mediawax. Mediawax verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Mediawax] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens
te voorkomen. [Mediawax] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Facturatie en boekhouden

Cashaca

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cashaca. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie     en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cashaca. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cashaca is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cashaca gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

Registratie
van persoonsgegevens

Je kan de website vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over M5, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die M5 verzamelt, worden opgeslagen in een
beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van M5. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.

M5 geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om
te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat M5 doorgeeft aan organisaties of
bedrijven waar M5 mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of
wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

M5 verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Boeking:
  je e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal
  personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.
 • Aankoop cadeaubon: je aankoopbedrag, voornaam, familienaam, straat,
  huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres,
  eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de cheque op de Website.
 • Persoonsgegevens van anderen: We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens
  van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je
  persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee
  instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor
  zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • Boeking verblijf: Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van
  een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou
  werd gevraagd.
 • Aankoop cadeaubon: De levering en facturatie van door jou bestelde
  producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou
  werd gevraagd.
 • Persoonsgegevens van anderen: Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden
  van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Toelating voor verwerking

Als M5 je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of
deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal M5 jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Dezegegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt niet een profiel opbouwen over jou om wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

Je rechten

•Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die M5 over jou geregistreerd heeft, in te
zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van M5 verwijderd worden.

•Recht
op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de website.

Als je de informatie van M5 niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten
allen tijde uitschrijven per e-mail info@metvijfinbed.be met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een
boekingsbevestiging.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

•Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

•Recht
van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in  gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te
verkrijgen en/of aan andere   verantwoordelijken over te dragen.

•Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

•Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@metvijfinbed.be.
België) of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACT op de Website.

•Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met M5 via info@metvijfinbed.be. Wij zullen alle mogelijke
maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:

commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik
maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en rganisatorisch
vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens  verzameld te vermijden alsook elke andere niet
toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade  die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.metvijfinbed.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de
vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze aangestelden.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele
verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van M5.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te
controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Contactgegevens:

www.metvijfinbed.be

info@metvijfinbed.be